Regulamin zakupów (GTC) TyresNET GmbH

1 Zakres

1.1 Niniejsze GTC są zastosowywane do zakupów dokonanych przez klienta (zwanego dalej "klientem" lub "użytkownikiem") na stronie www.tanie-opony.pl, obsługiwanej przez TyresNET GmbH (zwany dalej "TyresNET" lub "my"). Wszystkie usługi, produkty i oferty wykonane stronie www.tanie-opony.pl są oparte na niniejszych GTC i warunkach odpowiednich sklepów internetowych. Polityki strony obowiązują, gdy użytkownik odwiedza stronę lub gdy korzysta z usług dostępnych online na stronach internetowych.

1.2 Przy zawieraniu umowy klient jest uważany za konsumenta, gdy jego zamówionych produktów i usług nie można uznać za zawód handlowy lub samozatrudnienie. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka, która podczas zawierania umowy wykonywała komercyjne lub autonomiczne działania.

1.3 Odmienne, sprzeczne lub dodatkowe warunki nie stają się częścią umowy.

2 Zawarcie umowy

2.1 Na stronach internetowych klienci będą bezpłatnie informowani o cenach i dostawcach produktów. Dostawcy ci są zarejestrowanymi detalistami TyresNET lub innymi stronami trzecimi (w tym partnerami białej etykiety) (zwanymi dalej "sklepami internetowymi") oferującymi produkty w Internecie.

2.2 Informacje te nie są prawnie wiążącą ofertą TyresNET. Dostarczone informacje są zautomatyzowane (w oparciu o kanały informacyjne) i są oparte na informacjach, które TyresNET otrzymał od sklepów internetowych i stron trzecich (producentów, mediów). Oferty sklepów lub sklepów firm trzecich są aktualizowane kilka razy dziennie. W indywidualnych przypadkach mogą wystąpić odchylenia i/lub nieprawdziwe informacje dotyczące cen (a także rankingu ofert), czasu dostawy i dostępności produktów. TyresNET nie ponosi odpowiedzialności za dokładność tych informacji. Nie dotyczy to sytuacji, w których TyresNET został poinformowany o takich nieścisłościach i nie naprawił ich lub nie zażądał od sklepów internetowych lub stron trzecich, że te niedokładności zostaną poprawione.

2.3 Klient nie zawiera żadnych umów kupna, usług ani żadnych innych umów z TyresNET przy zakupie produktów ze stron internetowych. Umowy dotyczące produktów lub usług na stronach internetowych zawierane są wyłącznie między klientami a wymienionymi sklepami internetowymi. Dlatego obowiązują regulaminy sklepów internetowych (w tym zasady dotyczące anulowania i przepisy dotyczące ochrony danych).

2.4 Klienci mogą być bezpośrednio przenoszeni za pośrednictwem stron internetowych TyresNET na strony internetowe sklepów internetowych, które złożyły oferty (kliknąli "Dalej"). Obowiązkiem klientów jest sprawdzenie wszystkich istotnych informacji, a także ich waluty podanej przez sklepy internetowe przed zawarciem umowy lub złożeniem zamówienia.

2.5 Klient ma również możliwość dokonania zakupu bezpośrednio na stronach internetowych TyresNET, bez konieczności przesyłania na strony internetowe sklepów partnerskich (klik na "Dodaj do koszyka"). TyresNET w tym przypadku nie jest przedstawicielem żadnej strony umowy (klienta lub sklepu internetowego) i nie może stać stroną umowy zawartej między klientem a sklepem internetowym. Wszystkie zobowiązania umowne powstają wyłącznie między klientem a sklepem internetowym. W przypadku wszystkich produktów obowiązują prawa gwarancyjne. Ponadto obowiązują GTC sklepów internetowych (w tym ich polityki anulowania) i/lub ich dostawców usług płatniczych. Klienci zostaną o tym wyraźnie poinformowani podczas składania zamówienia.

2.6 TyresNET zwraca uwagę, że nie wszystkie sklepy internetowe dostępne na rynku są wymienione. Wybór jest w wyłącznej gestii TyresNET i sklepów internetowych. Wyświetlane wyniki porównania nie są pełne. TyresNET zastrzega sobie prawo do usuwania poszczególnych produktów lub usług bez uprzedzenia.

2.7 Możesz poprawić błędy typu w polach wprowadzania danych przy użyciu klawiatury komputera i myszy, dopóki nie dokonasz zamówienia i nie klikniesz przycisku potwierdzenia. Zgodnie z przepisami prawa tekst umowy będzie dostępny dla ciebie, ale tekst ten nie zostanie zapisany po zawarciu umowy.

3 Brak przejęcia gwarancji, brak odpowiedzialności za informacje stron trzecich

3.1 Nasze usługi mogą ulec zmianie lub dostosowaniu w dowolnym czasie. Skorzystaj z naszych usług według własnego uznania.

3.2 TyresNET nie może zagwarantować użytkownikowi ani osobie trzeciej, że wyświetlane informacje są aktualne, poprawne i/lub kompletne, ani też, że usługi te są dostępne w dowolnym czasie i bez przerw, na czas, bez żadnych błędów. TyresNET nie gwarantuje również, że sprzęt i oprogramowanie używane w dowolnym momencie działa bezbłędnie lub że wszelkie błędy w odpowiednim czasie lub w ogóle zostaną naprawione.

3.3 Nasza strona zawiera linki do innych stron i treści, które przechowujemy dla innych w naszych usługach na naszych serwerach i udostępniamy je publicznie (na przykład opisy produktów lub ceny sklepów internetowych i linki do nich). Nie kontrolujemy treści tych linków, ponieważ udostępniamy treści w TyresNET lub za pośrednictwem takich umów lub źródeł danych.

3.4 Wszelkie usługi porównawcze są zgłaszane przez TARIFCHECK24 AG: Zollstr. 11b, 21465 Wentorf bei Hamburg, Tel 040 73098288, Fax 040 73098289, Email:. Info@tarifcheck24.de

4 Ograniczenie odpowiedzialności

4.1 TyresNET ponosi odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia użytkownika (a) w wyniku zranienia życia lub zdrowia z powodu naruszenia obowiązków przez TyresNET, (b) na podstawie Ustawy o odpowiedzialności za produkt, z założenia gwarancji lub w przypadku oszukańczego wprowadzenia w błąd, (c) jeśli TyresNET wyrządził szkodę umyślnie lub przez rażące niedbalstwo, i/lub (d) jeżeli szkoda została spowodowana naruszeniem zobowiązania TyresNET, którego spełnienie powoduje prawidłowe wykonanie umow i ich obowiązek muszą być zgodne z zaufaniem i zaufaniem użytkownika (główne zobowiązanie).

4.2 TyresNET ponosi odpowiedzialność w przypadku ust. 1 lit. (a), (b) i/lub (c) nieograniczonej kwoty; w przypadku litery (d) odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej, typowej szkody.

4.3 W przypadkach innych niż te, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialność TyresNET jest wykluczona niezależnie od podstawy prawnej.

4.4 Postanowienia dotyczące odpowiedzialności zawarte w poprzednich paragrafach dotyczą również osobistej odpowiedzialności funkcjonariuszy, pracowników i agentów TyresNET.

5 Obowiązki użytkownika, zachowanie zabronione

5.1 Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od działań, które zakłócają lub mogą wpływać na funkcjonalne możliwości oferty na TyresNET (na przykład poprzez oprogramowanie lub inne skrypty). Dotyczy to w szczególności oprogramowania i procedur "robota", "pająka" lub "czytnika offline", które automatycznie generują żądania użytkowników przez Internet.

5.2 Nie wolno korzystać z naszych usług ani ich części bez użycia naszej uprzedniej pisemnej zgody na jakiekolwiek komercyjne cele, na przykład kopiować, systematycznie odzyskiwać, naśladować, sprzedawać, wynajmować, używać lub oferować dla własnych lub innych celów promocyjnych.

5.3 Wszelkie prawa (na przykład prawa autorskie i znaki towarowe) do naszych baz danych, kanałów komputerowych, tworzonych przez nas treści bezpośrednich są zastrzeżone.

6 Ochrona danych

Aby uzyskać prywatność, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

7 Konto użytkownika

7.1 Oferty TyresNET w obszarze logowania są częścią darmowego konta osobistego ("Konto użytkownika") dla użytkownika. Rejestracja konta użytkownika jest dobrowolna. W ramach konta użytkownika użytkownik może subskrybować/rezygnować z naszego newslettera i listy produktów zakupowych. Użytkownik może dodawać produkty do swojej listy zakupów i usuwać je. Zaimplementowanie i/lub zarządzanie dowolnymi zamówieniami użytkownika u dostawcy nie jest możliwe za pośrednictwem konta użytkownika.

7.2 Jeśli użytkownik jest klientem, musi być pełnoletni podczas rejestracji.

7.3 Podczas rejestracji użytkownik musi wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe w formularzu rejestracyjnym. W ten sposób można wybrać adres e-mail użytkownika oraz hasło. Nazwa użytkownika i rok urodzenia są polami opcjonalnymi.

7.4 Użytkownik nie może utrzymywać wielu kont użytkowników w TyresNET. TyresNET zastrzega sobie prawo do usunięcia wielokrotnych rejestracji.

7.5 Informacje wprowadzone przez użytkownika w momencie rejestracji (obowiązkowe i opcjonalne) muszą - o ile nie podano inaczej - być poprawne i kompletne. Jeśli adres e-mail użytkownika zmieni się po rejestracji, użytkownik musi natychmiast wprowadzić zmiany w ustawieniach profilu swojego konta użytkownika, i wskazać zmodyfikowany adres e-mail. TyresNET nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika w przypadku, gdy użytkownik nie wprowadził aktualnie poprawnego adresu e-mail. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje hasło i swoje dane.

7.6 Dane dostępowe użytkownika, w szczególności jego hasło, są poufne i nie mogą i nie powinny być udostępniane nikomu. Poświadczenia powinny być przechowywane przez użytkownika przed dostępem stron trzecich. Jeśli użytkownik ma powody, by sądzić, że strona trzecia uzyskała dostęp do dostępu i/lub korzystania z konta użytkownika, jest on proszony o poinformowanie TyresNET, podając niezwłocznie wszystkie odpowiednie okoliczności listownie, faksem lub pocztą elektroniczną. TyresNET w przypadku uzasadnionego podejrzenia dostępu stron trzecich do dostępu i/lub korzystania z konta użytkownika przez osoby trzecie, konto użytkownika zablokowane lub usunięte w porozumieniu z użytkownikami bardzo czasowo.

7.7 Użytkownik jest odpowiedzialny za swoją pożądaną listę kopii zapasowych lub własną zawartość.

7.8 Użytkownik nie może używać TyresNET do celów niezgodnych z prawem, w celu obrażeń lub innych szkód spowodowanych celami przez jego konto użytkownika. Korzystanie z konta w celach komercyjnych jest niedozwolone. Naruszenie tych obowiązków, daje TyresNET prawo usunięcia konta. Użytkownik nie jest uprawniony do utworzenia nowego konta w TyresNET po przestępstwie.

7.9 Użytkownik może wypowiedzieć swoje konto w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Aby zamknąć konto i usunąć ustawienia profilu jego konta użytkownika, użytkownik powinien wysłać e-mail na adres info@tyres.net lub napisać na adres TyresNET GmbH, Franz-Joseph-Str. 11, 80801 Monachium, Niemcy. TyresNET może wypowiedzieć konto użytkownika bez powiadamiania w ciągu sześciu tygodni pod koniec miesiąca, wysyłając wiadomość e-mail do zarejestrowanego w ustawieniach profilu adresu e-mail konta użytkownika. Z datą skutecznego rozwiązania umowy, konto użytkownika użytkownika jest całkowicie usunięte. 

8 Postanowienia końcowe

8.1 Umowy pomocnicze na niniejsze warunki użytkowania nie istnieją.

8.2 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie unieważnione, nie będzie to miało wpływu na ważność regulaminu.

8.3 Obowiązuje prawo niemieckie.

8.4 Jeżeli użytkownikiem jest kupiec, osoba prawna podlegająca prawu publicznemu lub specjalny fundusz publiczny, dla wszystkich sporów miejscem jurysdykcji jest lokalizacja TyresNET.

9 Odpowiedzialność

9.1 TyresNET ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody dla klienta, takie jak (a) śmierć, obrażenia ciała lub zdrowia, które wynikają z naruszenia obowiązków przez TyresNET lub jego przedstawiciela prawnego lub jego pomocnika, TyresNET jest również odpowiedzialny zgodnie z (b) Ustawą o odpowiedzialności za produkt w przypadku przyjęcia gwarancji lub oszukańczego wprowadzenia w błąd lub jeśli (c) TyresNET lub jego prawni przedstawiciele lub pełnomocnicy wyrządzili szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa i/lub (d) TyresNET spowodował szkodę należną do naruszenia obowiązku, którego spełnienie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia i na którym klient mógł w uzasadniony sposób polegać (kardynalny obowiązek).

9.2 TyresNET jest nieskończenie odpowiedzialny w przypadku sekcji 1, liter (a), (b) i/lub (c). W pozostałym zakresie odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnych szkód typowych dla umowy.

9.3 W przypadkach innych niż te, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialność TyresNET jest wykluczona niezależnie od podstawy prawnej.

9.4 Postanowienia dotyczące odpowiedzialności zawarte w poprzednich paragrafach dotyczą również osobistej odpowiedzialności funkcjonariuszy, pracowników i przedstawicieli TyresNET

10 Postanowienia końcowe

10.1 Prawo niemieckie ma zastosowanie z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. UE stworzyła portal, który pomaga niezadowolonym klientom. Jeśli masz jakiekolwiek skargi dotyczące produktów lub usług zakupionych od nas przez Internet, można znaleźć organy rozstrzygające spory w celu uzyskania pozasądowego rozwiązania na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr. Uwaga: w niektórych sektorach oraz w następujących krajach (od 22 czerwca 2016 r.) nie istnieją podmioty rozstrzygające spory: Chorwacja, Luksemburg, Rumunia i Hiszpania. Możliwe, że nie będziesz mógł używać tego portalu do rozstrzygania sporów z nami w tych krajach.

10.2 Dodatkowe umowy nie istnieją.

10.3 Jeżeli klient jest handlowcem, osobą prawną podlegającą prawu publicznemu lub specjalnemu funduszowi publicznemu, miejsce wykonania i miejsce jurysdykcji dla wszelkiego rodzaju spraw sądowych opartych na tej umowie znajduje się w siedzibie TyresNET. Dotyczy to również sytuacji, gdy klientem jest przedsiębiorca, który nie posiada ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub jeśli jego miejsce zwykłego pobytu nie jest znane w chwili zgłoszenia roszczenia. Opcja TyresNET do wniesienia powództwa przeciwko klientowi w innym legalnym miejscu pozostaje nienaruszona.

10.4 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków handlowych będzie całkowicie lub częściowo nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy, w tym pozostałych warunków. Przepisy ustawowe zastępują nieważne przepisy. Dotyczy to również sytuacji, w której warunki powinny być nieprzewidziane.

Powrót do góry