Ogólne warunki handlowe

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy zastosowane są do sprzedaży wszystkich towarów konsumpcyjnych portalu www.czesci-samochodowe-online.pl. Konsumentami są osoby fizyczne, z którymi ustanowiono stosunki handlowych, nie oznaczające działalności przedsiębiorczej ze strony danych osób. Przez kliknięcie aktywnego przycisku „Kup” (obowiązkowe zamówienie), klient zgadza się z następnymi warunkami sprzedaży, dostawy i opłaty towaru, wystawione przez firmę Autodoc GmbH (zwanej dalej “my”). Te warunki używane są dalej w celu zawarcia stosunków umownych między nami a Klientem/Zaleceniodawcą(Państwo). Językiem umowy jest niemiecki.

1. Realizacja zamówienia

Składając zamówienie, automatycznie dostają Państwo e-mail, który zawiera informację o zamówionym towarze, metodzie opłaty i warunkach dostawy, oraz formularz wniosku o odmowie w pisemnej formie. Umowa sprzedaży wchodzi w życie w momencie wyboru przez Państwo metody opłaty przez zaliczke. Dla tego wysyłamy Państwu pisemne potwierdzenie tego, że zamówienie zostało przyjęte, oraz wysyłamy fakturę. Niniejsza umowa wchodzi do życia, w przypadku opłaty według umowy od razu po wysyłce towaru lub po dostawie towaru z pisemnym powiadomieniem o otrzymaniu zamówienia lub po powiadomieniu o dostawie towaru. Państwa zamówienia są przechowywane w naszej bazie danych na podstawie zawarcia umowy/kontraktu. Gdyby Państwo zgubili informację o Państwa zamówieniu, bez wątpień, niech Państwo zwrócą się do nas przez e-mail, faks lub telefon. Od razu wyślemy Państwu kopię danych Państwa zamówienia. Mogą Państwo korygować stan Państwa zamówienia bezpośrednio do wysyłki. Po to, żeby skontaktować się z nami niech Państwo skorzystują z formularza zwrotnego lub wyślą do nas e-mail.

2. Anulowanie zamówienia

Konsumenci (§ 13 BGB, niemiecki kodeks cywilny) mają w odniesieniu do zakupów online ustawowe prawo odstąpienia od umowy zakupu zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Prawo odstąpienia od umowy dla konsumentów.

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyn. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, przejęła we władanie ostatni towar.

Aby skutecznie skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musisz nas (Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Strasse 55, 10365 Berlin, Niemcy, numer faksu: +49 30 208 478 250, adres e-mail: info@autodoc.pl) poprzez wyraźne oświadczenie woli, poinformować (np. przez list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji anulowania tej umowy. Możesz skorzystać z dołączonego wzoru formularza odwołania, który nie jest jednak nakazany.

W celu zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia

Gdy odwołasz niniejszą umowę, jesteśmy zobowiązani wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy) spłacić niezwłocznie najpóźniej jednak w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odwołaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty korzystamy z tej samej formy płatności, którą użyto w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie inaczej to z Tobą uzgodniliśmy. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony dodatkowymi opłatami związanymi z tą spłatą.

W przypadku towarów, które można zwrócić normalną drogą pocztową, obowiązują następujące zasady:

Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania towaru z powrotem lub do momentu dostarczenia przez Ciebie dowodu wysłania towarów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar musisz wysłać nam niezwłocznie a każdym bądź razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy na następujący adres: Autodoc GmbH (Retoure - Lager R) Rhinstraße 132, 12681 Berlin, Deutschland.

Termin jest zachowany, jeśli towar wyślesz przed upływem czternastu dni od w/w terminu.  Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

W przypadku towarów, których nie można wysłać zwykłą drogą pocztową (na przykład niepasujące do paczki części zapasowe) obowiązują następujące zasady:

Za utratę wartości towaru odpowiadasz tylko wtedy, gdy ta utrata wynika z niewłaściwego obchodzenia się z towarem związanego zwłaszcza z potrzebnym zbadaniem charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Dla towarów z dodatkowymi wymogami dla bezpieczeństwa transportu (akumulatory):

Po otrzymaniu produktu, który zawiera specjalne powiadomienie informujące o konieczności zachowania materiałów do jego spakowania w przypadku późniejszego zwrotu, zalecamy stosowanie się do tych instrukcji:

- zachowaj zatyczki transportowe, które służą do zatykania otworów i zapobiegają wyciekom płynu z akumulatora,

- zachowaj wypełniacze do paczek, które chronią obudowę akumulatora przed uszkodzeniem,

- zachowaj pudełko z ostrzeżeniem informującym o tym, że zawiera ono materiał niebezpieczny.

Jeśli przesyłka AUTODOC została uszkodzona, użyj nowych materiałów do jej spakowania, aby odesłać produkt z powrotem do nas. Z tego względu, że przesyłka zawiera materiał niebezpieczny, należy użyć stabilnego i odpornego na wstrząsy pudełka transportowego. Zabezpiecz towar przed przesuwaniem się w opakowaniu zewnętrznym i przed przypadkowym uruchomieniem. Umieść towar w pudełku transportowym w pozycji stojącej i upewnij się, że jest nieruchomy. Użyj wypełniaczy do paczek, jak np. wypełniacze dostarczone przez AUTODOC lub gazetę, aby wypełnić pustą przestrzeń pomiędzy pudełkiem transportowym a towarem.

Uszkodzone materiały niebezpieczne, takie jak nieszczelne akumulatory, nie podlegają zwrotowi i powinny zostać zutylizowane w specjalistycznych zakładach recyklingu.

- Koniec pouczenia o prawie do odwołania-

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem.)

- do: Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Strasse 55, 10365 Berlin, Niemcy, Fax: +49 30 208 478 250, E-mail: info@autodoc.pl
- Ja / my (*) niniejszym odstępuję od umowy zawartej przeze mnie / nas (*) na zakup następujących towarów (*) / na świadczenie następujących usług (*)
- Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)
- nazwa konsumenta (-ów)
- adres konsumenta (ów)
- podpis konsumenta (wyłącznie w przypadku powiadomienia na papierze)
- data
________
(*) nieprawidłowe skreśl.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Ustawa przewiduje wyjątki od prawa odstąpienia od umowy (§ 312g BGB, niemiecki kodeks cywilny), przy czym my powołujemy się wobec Ciebie na następujące regulacje prawne: prawo odstąpienia nie ma zastosowania do umów na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i przy których produkcji stosowano indywidualny wybór lub ustalenie dokonane przez konsumenta lub które są jasno dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Prawo do odwołania nie istnieje w razie dostawy towarów, jeżeli po ich dostarczeniu, z powodu ich właściwości, zostały one nierozłącznie zmieszane z innymi towarami.

Ponadto zwracamy uwagę, że zgodnie z. § 357 ustęp 7 Nr 1 BGB musisz nam zwrócić utratę wartości jaka wynikła z powodu sposobu obchodzenia się z towarami, który nie był potrzebny do podjęcia badania stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

W orzecznictwie postanowiono, że również montaż części samochodowych jest "niepotrzebny".

3. Wydatki/koszt, dostawa i wysyłka

Koszt w Polsce:

Gdy kwota zamówienia wynosi do 380,00 PLN , koszt wysyłki wynosi 29,00 PLN. Dla zamówienia gdzie kwota przekracza 380,00 PLN (z wyjątkiem wysyłki towaru za granicę i specjalnych rodzajów przesyłki – ładunków ponadgabarytowych i zabezpieczenia) przesyłka jest gratisowa.

Darmowa dostawa jest niedostępna dla zamówień wysyłanych:

- na wyspy przybrzeżne,
- poza terytorium Polski

Darmowa dostawa jest dostępna tylko dla standardowych produktów, gdy osiągnięta zostanie minimalna wartość zamówienia. Proszę pamiętać, że minimalna wartość zamówienia nie obejmuje:

- opon, felg lub niektórych kategorii akcesoriów,
- części wymiennych (płatnych wraz z kaucją),
- towarów wielkogabarytowych,
- usług dodatkowych, takich jak Bezpieczne Zamówienie,
- kosztów dostawy,
- dopłat do towarów wielkogabarytowych.

W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal, Trustly czy kartą kredytową nie trzeba uiszczać żadnych dodatkowych opłat transakcyjnych.

Wysyłka za granicę Polski:

Poniżej podane są koszty wysyłki, obowiązkowe do zapłaty bez względu na wartość zamówienia

Andora 165,75 PLN
Argentyna 781,41 PLN
Australia 568,30 PLN
Austria 47,12 PLN
Belgia 47,12 PLN
Bośnia i Hercegowina 189,43 PLN
Brazylia 781,41 PLN
Bułgaria 46,52 PLN
Chile 781,41 PLN
Chorwacja 71,04 PLN
Cypr 165,75 PLN
Czechy 49,35 PLN
Dania 48,37 PLN
Dominikana 781,41 PLN
Egipt 355,19 PLN
Ekwador 781,41 PLN
Estonia 75,54 PLN
Finlandia 51,86 PLN
Francja 47,12 PLN
Grecja 47,12 PLN
Hiszpania 47,12 PLN
Holandia 47,12 PLN
Indie 568,30 PLN
Irlandia 142,07 PLN
Islandia 189,43 PLN
Izrael 355,19 PLN
Kanada 568,30 PLN
Kenia 781,41 PLN
Kolumbia 781,41 PLN
Liechtenstein 142,07 PLN
Litwa 75,54 PLN
Luksemburg 47,12 PLN
Macedonia 189,43 PLN
Malta 142,07 PLN
Meksyk 568,30 PLN
Monaco 189,43 PLN
Mozambik 781,41 PLN
Mołdawia, Republika 189,43 PLN
Niemcy 32,91 PLN
Norwegia 99,92 PLN
Nowa Zelandia 781,41 PLN
Panama 781,41 PLN
Portoryko 568,30 PLN
Portugalia 47,12 PLN
Republika Południowej Afryki 4735,80 PLN
Rumunia 46,25 PLN
San Marino 94,72 PLN
Serbia 189,43 PLN
Stany Zjednoczone 473,58 PLN
Szwajcaria 144,26 PLN
Szwecja 44,45 PLN
Słowacja 47,12 PLN
Słowenia 47,12 PLN
Turcja 355,19 PLN
Urugwaj 781,41 PLN
Węgry 39,48 PLN
Wyspy Owcze 70,42 PLN
Włochy 47,12 PLN
Zambia 781,41 PLN
zjednoczone Królestwo 44,16 PLN
Łotwa 75,54 PLN

Dodatkowa opłata dla ładunków ponadgabarytowych:

Ponadgabarytowymi ładunkami są następujące elementy: akumulator/bateria akumulatorowa, kolektor wydechowy, tłumik, rury wydechowe (w tym sportowe), zbiornik paliwa, zderzak, próg, spoiler, hak holowniczy (zaczep), pokrywa komory silnika, maska, izolacja komory silnika.

Dostarczanie ładunków ponadgabarytowych do Polski nie odbywa się!

Dostarczanie ładunków niegabarytowych w Niemczech:
1) W przypadku wysłania kolektora, katalizatora i tłumika (w tym sportowego) opłata za ponadgabarytowy ładunek wzrasta o 23,68 PLN
2) W celu przekazania prógu, skrzydła, zbiornika paliwa, blacharki lub wzmacniacza spojleru zderzaka musi zostac uiszczona również dopłata w wysokości 47,36 PLN dla ładunków ponadgabarytowych.
3) Dla osłony przodu, haku holowniczego (zaczep), maski samochodowej i izolacji komory silnika przy tranzycie przez terytorium Niemiec dopłata za ładunek ponadgabarytowy wzrasta o 71,04 PLN.

Dodatkowo wynikające koszty przesyłki dla ładunków ponadgabarytowych w innych krajach:
Austria: 127,63 PLN
Belgia: 127,63 PLN
Czechy: 99,22 PLN
Dania: 174,99 PLN
Francja: 174,99 PLN
Holandia: 127,63 PLN
Luksemburg: 127,63 PLN
Szwajcaria: 127,63 PLN
Szwecja: 222,35 PLN
Słowacja: 146,57 PLN
Włochy: 222,35 PLN

Dostawa towarów wielkogabarytowych jest płatna za każdy towar wielkogabarytowy. Dopłata do ładunków ponadgabarytowych jest ważna dla każdego artykułu. Uwaga: Przesyłka ładunków ponadgabarytowych do innych krajów, nie wymienionych tutaj, jest niemożliwa.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT wymagany przez prawo, obecnie w wysokości 23%

Czas dostawy:

Słowo dostepny

Oznacza, że produkt jest dostępny w naszym magazynie. Produkty z danym statusem wysyłane są w ciągu 1-2 dni od otrzymania potwierdzenia zapłaty za zamówienie.

Słowo niedostepny

Oznacza, że produkt nie może zostać zamówiony; jest on niedostępny bądź zaprzestano jego produkcji. Możesz zamiast niego zamówić produkt podobny pochodzący od innego producenta.

Brak dostawy w dni ustawowo wolne od pracy.

"Bezpieczne zamówienie":

Korzystając z dodatkowej opcji "Bezpieczne zamówienie", można rozszerzyć możliwości standardowego prawo odstąpienia. Za mały wniosek w wysokości 9,99 PLN / zamówienia, oferujemy Państwu pełny zwrot kosztów i gratisową przesyłkę zwrotu,bez podania przyczyny, w ciągu pierwszych 100 dni. Ta opcja jest dostępna w ostatnim kroku przy zamawianiu — "Potwierdź" i ważna tylko w przypadku, gdy produkt jest w oryginalnym opakowaniu, nie jest uszkodzony i nie zamontowany. Należy pamiętać, że prawo do odstąpienia nie zastępuje opcję "Bezpieczne zamówienie" i nie odnosi się do niego.

Opcja Bezpieczne Zamówienie dotyczy wyłącznie jednego zwrotu produktu na jedno zamówienie.

W momencie, gdy otrzymamy od Ciebie zwracaną część zamienną, zostanie ona dokładnie sprawdzona. Jeśli część samochodowa spełnia wyżej wymienione wymagania, otrzymasz możliwość wymiany na inny produkt lub zwrócimy Ci pieniądze, w zależności od tego, co wolisz.

Uwaga: Zasady opcji Bezpieczne Zamówienie nie dotyczą produktów wielkogabarytowych, zużytych części zamiennych podlegających kaucji oraz opon. Poza tym zasady opcji Bezpieczne Zamówienie nie obejmują produktów znajdujących się w Twoich innych zamówieniach, dla których dana opcja nie była aktywna.

4. Warunki płatności

Karta kredytowa:
Po tym jak wybrałeś kartę kredytową jako sposób opłaty, naciśnij przycisk „Kup”. Potem zostaniesz przeniesiony do bezpiecznej strony, gdzie będziesz mógł wybrać Twój typ karty kredytowej. W końcu trzeba będzie wpisać poprawne dane karty kredytowej i potwierdzić opłatę. Pieniądze będą pobrane z Pańskiej karty kredytowej po złożeniu zamówienia.

PayPal:
Po przesyłce zamówienia na naszej stronie, zostaniesz skierowany do systemu płatności PayPal. Wejdź do systemu, używając Swojego loginu i hasła, i wykonaj opłatę. By wykonać płatność w systemie PayPal potrzebujesz konta.

Płatności bezpośrednie (Trustly internetowe bankowe e-płatności), tylko dla Polski:
Przy zakupie, można wybrać jako opcję płatności Trustly, wpisać nazwę użytkownika i hasło do bankowości internetowej i potwierdzić płatność. Również można skorzystać z Mobile BankID: Możesz się autoryzować zarówno przez Telefon BankID lub innego narzędzia uwierzytelniania.
Zamówienie zostanie zrealizowane tak szybko, jak tylko płatność dotrze na nasze konto. Zazwyczaj przelew dochodzi do 3 dni roboczych.

5. Zastrzeżenie własności towaru

Towar zostaje w naszej własności aż do pełnej opłaty.

6. Warunki gwarancji

Wszystkie sprzedawane towary mają gwarancyjne zobowiązania w ramach prawa. Gwarancyjny termin, ustalony przez prawo, wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się od razu po otrzymaniu towaru przez klienta. Niniejsza gwarancja nie obemuje uszkodzenia spowodowane przez normalne zużycie, niewłaściwe użycie, oraz niewłaściwe użycie produktu lub całkowicie brak tego. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia i usterki, spowodowanych w skutek niewłaściwego użycia (instalacji), oraz w skutek niezgodności z przepisami eksloatacji lub niedbalstwa. Gwarancja nie działa, w przypadku, gdy zdecydowali Państwo się naprawić tą lub inną część samodzielnie lub naprawa była wypełniona przez fachowca, nieautoryzowanego przez naszą firmę, gdy w skutek takiej naprawy uszkodzenie stało się bardziej ewidentne. Przy nastąpieniu przypadku gwarancyjnego mają Państwo prawo zażądać od sprzedawcy usunięcia usterek produktu lub wymiany na produkt właściwej jakości. Gdy metoda usunięcia, wybrana przez klienta jest bardzo droga, zaoferowane będzie klietowi inna godna alternatywa. W ramach dostawy towaru właściwej jakości, jest możliwa wymiana towaru z defektem na towar z podobnymi charakterystykami technicznymi, ale wyższej jakości, pod warunkiem zgody klienta. Dalsze prawa klienta, zwłaszcza prawo zrywania umowy sprzedaży, rozpatruje się i wchodzi w życie tylko po zakończeniu terminu, przewidywanego dla usunięcia defektów lub w przypadku dwóch prób firmy kompensowania klientowi ubytku. Wymiana towaru w ramach warunków gwarancji nie przewiduje odnowienia terminu gwarancyjnego: czynność nei wpływa na czas trawania gwarancji. Gdy towar, oferowany przez nas, przewiduje nastąpienie osobnego przypadku gwarancyjnego, ta informacja jest włączona w opis odpowiedniego towaru. Ta gwarancja obejmuje tylko określony towar.

7. System utylizacji/Informacja dotycząca ustawy o bateriach

Nasza firma jest uczestnikiem szerokiego systemu utylizowania opakowań. Do woli Państwa możemy podać Państwu adresy specjalnych miejsc(centra usuwania) w dzielnicach zamieszkania Państwa, gdzie za darmo odbywa się utylizacja według przepisów o opakowaniu (Verpack V).

Baterie produkowane są z wartościowego surowca, który jednak jest szkodliwy dla środowiska ale może być przetwarzany. Dlatego nie wolno wyrzucać zużytych baterii do zwykłego kosza na śmieci: powinne być utylizowane. Według prawa, przedsiębiorca musi zabrać zużyte baterie do utylizacji. Konsumenci muszą dostarczyć baterie do miejsca ogólnego zbioru.

garbage

Baterie, podlegające utylizacji, można zidentyfikować poprzez przekreślony kosz na śmieci, przedstawiony na opakowaniu. W każdym przypadku pod wizerunkiem kosza na śmieci przedstawiono oznaczenie elementów chemicznych, które zawierają szkodliwe tworzywa:

Pb = ołów – zawiera powyżej 0,004 procent ołówiu.
Cd = kadm – zawiera powyżej 0,002 procent kadmu.
Hg = rtęć – zawiera powyżej 0,005 procent rtęci.

Nabyte u nas baterie, mogą Państwo wysłać nam w celu jakościowej utylizacji. Odpowiednio oznakową przesyłkę, z oznaczeniem „Utylizacja baterii”, prosimy wysyłać na adres: Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Niemcy.

Uwaga! Elektroniczne i elektryczne urządzenia nie powinne być utylizowane razem z bytowymi odpadami. Konsumenci mogą za darmo zdać swoje elektryczne urządzenia w specjalnych miejscach ogólnego zbioru (centra utylizacji).

Adres:
Autodoc GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
Niemcy
Kierownik: Alexej Erdle, Vitalij Kungel, Max Wegner

e-mail: info@czesci-samochodowe-online.pl
strona internetowa: www.czesci-samochodowe-online.pl

Rejestracja: HRB 114045 B, sąd pierwszej instancji dzielnicy Berlin-Charlottenburg
Rejestracyjny numer płatnika VAT: DE260634589

8. Przyjmowanie silników spalinowych i olejów transmissyjnych

Zwracamy uwagę Państwa na to, że my w ramach zobowiązań według prawa, przyjmujemy na adres, wskazany w naszej ofercie, silniki spalinowe i oleje transmisyjne w takiej ilości, której wykorzystano i zużyto w każdym oddzielnym przypadku, oraz filtra oleju i regularnie pozostające po wymianie oleju odpady zawierające olej.

Przyjmowanie silników spalinowych i olejów transmissyjnych odbywa się za darmo. Jednak, podczas wysyłki mogą powstać określone koszty. Dlatego, uprzejmie prosimy Państwa ,o dowiedzenię sie o ograniczeniach związanych z pocztową wysyłką według warunków GGVS (warunki przewozu szkodliwych ciężarów).

Berlin, Marzec 2015

Powrót do góry